Display in English ภาษาไทย
หน้าแรก Sitemap ติดต่อเรา

แพ็คเกจทัวร์ > ฮ่องกง >

ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า cX 4 วัน 2 คืนกำหนดการเดินทาง

ราคา ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

ปรับราคา!!! 26-29 พ.ค.59

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,000.-

9-12 มิ.ย.59

13,900.-

13,900.-

12,900.-

4,000.-

16-19 มิ.ย.59

13,900.-

13,900.-

12,900.-

4,000.-

30 มิ.ย.-3ก.ค.59

13,900.-

13,900.-

12,900.-

4,000.-

7-10/28-31 ก.ค.59

13,900.-

13,900.-

12,900.-

4,000.-

**รายละเอียดไฟลท์บินแต่ละวันที่ รบกวนดูท้ายโปรแกรม**


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ – วิคตอเรีย พ้อยท์– อิสระช้อปปิ้งนาธาน - จูไห่
01.35 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX706
05.10 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เช้า บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพอยท์ ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง นำท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการะบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนำชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ และนำท่านเลือกซื้อ หยก ที่มีชื่อเสียง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่มที่ใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,TOY’RUS, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000

16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักที่ Xiangquan Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สาม จูไห่ –สาวงามหวีหนี่ – ถนนคู่รัก – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย – พระราชวังหยวนหมิงหยวน + โชว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม
หลังอาหารนำท่านชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี่” รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล จากนั้นนำท่านผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ (บัวหิมะ) ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดเสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋า ก้อปปี้แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับสำหรับทกุเพศทุกวัยนำท่านชม สินค้าพื้นเมืองของจูไห่ อาทิเช่น ร้านผ้าไหม และโรงงานหยก ฝากคนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังหยวนหมิง (จำลองมาจากกรุงปักกิ่ง) และชมสวนหยวนหมิงมีเนื้อที่1.39 ตารางกิโลเมตรมีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆสร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้นภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร เป็นศูนย์กลางรายล้อมด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากงตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว พร้อมชมโชว์ การแสดงชุดต่างๆอาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนานพระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Xiangquan Hotel หรือเทียบเท่าวันที่สี่ จูไห่ – มาเก๊า –เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – โบสถ์เซนต์ปอลล์ – เซนาโด้ สแควร์ – เวเนเชี่ยน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ผ่านด่าน ต.ม.กงเป่ย
จากนั้นนำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย จากนั้นนำท่านชม เโบสถ์เซนต์ปอลล์สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าซึ่งโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรก ของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้เหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้าและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามหลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 จากนั้นนำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า เเซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า ทาร์ตไข่ และ ขนมทองพับห่อสาหร่าย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม THE VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส ให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือท่านสามารถนั่งเรือกอนโดล่า (ราคาท่านละประมาณ 120 เหรียญฮ่องกง ลูกค้าชำระเอง) เรือจะล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ *** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโน ไม่อนุญาตให้ทำการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ) (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

23.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX 741
01.00+1 น. เดินทางถึง เสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**รายละเอียดไฟลท์บินแต่ละวันที่รบกวนดูท้ายโปรแกรม**


***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***
**ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถทำการเลื่อนวันไป-กลับได้ ผู้เดินทางต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น**


กำหนดการเดินทาง

ราคา ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

ปรับราคา!!! 26-29 พ.ค.59

12,900.-

12,900.-

12,900.-

3,000.-

9-12 มิ.ย.59

13,900.-

13,900.-

12,900.-

4,000.-

16-19 มิ.ย.59

13,900.-

13,900.-

12,900.-

4,000.-

30 มิ.ย.-3ก.ค.59

13,900.-

13,900.-

12,900.-

4,000.-

7-10/28-31 ก.ค.59

13,900.-

13,900.-

12,900.-

4,000.-

ชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนการทำการจอง

**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง**
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี**
**ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถทำการเลื่อนวันไป-กลับได้ ผู้เดินทางต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น**
เดินทางวันที่ 26-29 พ.ค. 59 รายละเอียดไฟล์ท ดังนี้ (นัดเจอคืนวันที่ 26 พ.ค.59)
27 พ.ค. 59 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง CX706 01.35-05.10
29 พ.ค. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX617 21.15-23.15
เดินทางวันที่ 9-12 มิ.ย.59 รายละเอียดไฟล์ท ดังนี้ (นัดเจอคืนวันที่ 9 มิ.ย.59)
10 มิ.ย. 59 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง CX706 01.35-05.10
12 มิ.ย. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX709 22.20-00.10+1
เดินทางวันที่ 16-19 มิ.ย.59 รายละเอียดไฟล์ท ดังนี้ (นัดเจอคืนวันที่ 16 มิ.ย.59)
17 มิ.ย. 59 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง CX706 01.35-05.10
19 มิ.ย. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX703 17.05-19.00
เดินทางวันที่ 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 รายละเอียดไฟล์ท ดังนี้ (นัดเจอคืนวันที่ 30 มิ.ย.59)
1 ก.ค. 59 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง CX706 01.35-05.10
3 ก.ค. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX709 22.20-00.10+1
เดินทางวันที่ 7-10 ก.ค. 59 รายละเอียดไฟล์ท ดังนี้ (นัดเจอคืนวันที่ 7 ก.ค.59)
8 ก.ค. 59 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง CX706 01.35-05.10
10 ก.ค. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX709 22.20-00.10+1
เดินทางวันที่ 28-31 ก.ค. 59 รายละเอียดไฟล์ท ดังนี้ (นัดเจอคืนวันที่ 28 ก.ค.59)
29 ก.ค. 59 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง CX706 01.35-05.10
31 ก.ค. 59 ฮ่องกง-กรุงเทพฯ CX617 21.15-23.15


ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, ร้านบัวหิมะ, ร้านชา, ร้านไข่มุก, ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที่รายการกำหนดไว้ ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายร้านละ 600 HKD / คน

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง
4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 90 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็ก และ เด็ก INFANT เก็บเท่าผู้ใหญ่)

เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง
ภายใน 2 วันหลังจากทำการจอง **หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง**

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
**กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี**

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็นการนำเสนอเท่านั้นเมื่อทำการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดับเดียวกัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน
12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
13.ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหรบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
14.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
15.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รับพิจารณาการเข้าเมือง ผู้เดินทางที่ ชื่อเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทาปาก ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นการพิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ

ดาวโหลด ไฟล์